Badania lekarskie w sporcie

W dniu 1 maca 2019 roku weszły w życie zmiany w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczące zasad orzekania o zdolności do uprawiania sportu.

Oba dokumenty datowane są na dzień 27 lutego 2019 roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw dzień później. Pierwszy w pozycji 395, zmieniający rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz określa zakres i częstotliwość wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania zgody.

W nowym stanie prawnym w § 2 rozporządzenia dodano ustęp 3 do 5. Ustęp 3 reguluje kwestię orzeczeń wydawanych w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. W chwili obecnej takie orzeczenia może również wydawać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w oparciu o badania i dokumentację medyczna jaką posiada. Na mocy ustępu 4, lekarz POZ może wydać orzeczenie w oparciu o posiadana dokumentację w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19 a 23 rokiem życia. W § 2, dodano ustęp 5, który umożliwia lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, jeśli stwierdzi taką konieczność (§ 2, ust. 5 punkt 1 i 2), wydanie skierowania do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2, czyli lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej lub przy zawodnikach do 23 roku życia lekarza z certyfikatem ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. Czyli lekarz POZ może odmówić wydania orzeczenia opierając się na w/w zapisie w rozporządzeniu. W trakcie konsultacji społecznych, wielu lekarzy sportowych i lekarzy POZ bardzo negatywnie odnosiło się do zmian, zawartych w rozporządzeniu. Grupa lekarzy POZ z Porozumienia Zielonogórskiego planowała przygotowanie formularza dla lekarzy opieki podstawowej, w którym odmawiają orzeczenia powołując się na brak przygotowania z zakresu medycyny sportowej, a tym samym kierowania do lekarzy sportowych. Tak wiec w świetle prawa lekarz POZ może skierować do specjalisty. W § 3 zawężono listę badan specjalistycznych i diagnostycznych w porównaniu z rozporządzeniem z dnia 22 lipca 2016 (Dz.U. z 2016r poz. 1172). Natomiast w § 4 istotne zmiany to wydłużenie okresu ważności badań kontrolnych do 12 miesięcy.

Kolejne rozporządzenie (Dz. U. z 2019r. poz. 396), zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia. Podobnie jak w poprzednim akcie prawnym, w § 2 dodaje się ust. 5 i 6 w takim samym brzmieniu jak ustęp 3 i 5 w poprzednim rozporządzeniu. Ciekawostką jest fakt, że w żadnym z w/w dokumentów nie porusza się tematu badan osób powyżej 23 roku życia. Podobnie w aktach prawnych stanowiących podstawę do wydania w/w rozporządzeń, czyli w Ustawie o sporcie art. 37 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) i Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art.27 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1510). Dlatego też wiele związków sportowych w przypadku zawodników, którzy ukończyli 23 rok życia stosuje oświadczenia podpisane przez samego zawodnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningu i wiedzy na temat konsekwencji  zdrowotnych wynikajacych z rywalizacji w danej dyscyplinie sportu.