NY Giants' Manningham bound for Buccaneers?

Badania i opracowania naukowe na temat Taekwon-do

Trenerzy w swojej pracy korzystają z doświadczeń wynikających z wielu lat treningów, oraz z wiedzy jaką zdobyli zapoznając się z pracami naukowymi i opracowaniami praktyków i teoretyków kultury fizycznej. W Polsce mamy sporą liczbę publikacji zajmujących się różnymi aspektami treningu Taekwon-do, część z nich znajduje się w bibliografii na stronach PZTKD . O ile opracowania obcojęzyczne dotyczą głównie technik z układów i samych form, to w krajowym dorobku jest dużo opracowań dotykających sportowego aspektu Taekwon-do. Publikacje dotyczą walki oraz całego procesu przygotowania zawodnika poprzez różne etapy szkolenia do mistrzostwa sportowego. Wśród tych badań są takie, które były realizowane z inicjatywy PZTKD, między innymi analiza koordynacyjnych zdolności motorycznych naszej reprezentacji wykonane przez Profesora Ljacha.

Vladimir Ljach jest Kierownikiem Katedry Antropomotoryki w AWF Kraków od 2001 roku (wcześniej pracował na AWF Katowice). Długoletni pracownik naukowy Instytutu Fizjologii Rosyjskiej Akademii Nauk. Autorytet na skalę światową w zakresie koordynacyjnych zdolności motorycznych. Pod jego kierownictwem stworzona została w Rosji koncepcja wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, a także kompleksowe programy wychowania fizycznego dla uczniów i podręczniki dla nauczycieli tego przedmiotu.
Badania koordynacyjne reprezentantów Taekwon-do, zostały przeprowadzone w okresie styczeń – marzec 1998 roku w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Udział w projekcie brało 28 zawodniczek i zawodników Drużyny Narodowej Taekwon-do. Zakres badań obejmował następujące pomiary:
- szybkość reakcji
- szybkość reakcji złożonej z elementami orientacji przestrzennej oraz ciągłości uwagi i skupienia
- orientacja przestrzenna
- test pamięci krótkiego czasu
- test koordynacji rąk (sprzężenie ruchów kończyn górnych)
- ocena różnicowania kinestetycznego i przestrzennego, sprzężenia ruchów rąk oraz częstotliwości
- rytmizacja ruchów
- testy komputerowe i testy laboratoryjne
W oparciu o 75 testów – wskaźników, określono ich poziom w pięciostopniowej skali : wysoki, powyżej średniej, średni, poniżej średniego i niski, każdy z zawodników otrzymał indywidualną diagnozę z informacją dotyczącą zaleceń treningowych aby włączyć ćwiczenia kształtujące wskaźniki, których wartość znalazła się w dwóch najniższych przedziałach. Przykładowo zawodnik XX, otrzymał zalecenia doskonalenia: szybkości reakcji złożonej, różnicowania kinestetycznego, poczucia rytmu i dokładności dostosowania motorycznego. Profesor Ljach umieścił w opracowaniu propozycję przykładowych specjalistycznych ćwiczeń Taekwon-do, które pozwalają doskonalić poszczególne wskaźniki koordynacyjnych zdolności motorycznych. Te ćwiczenia w ogólnych założeniach były podobne do tych, które stosowaliśmy podczas zgrupowań kadry. Piszę o tym nie dlatego, że to ma świadczyć o naszej trenerskiej głębokiej wiedzy. Ale o tym, że Vladimir Ljach nie znając naszej dyscypliny, przy tylko teoretycznej wiedzy na temat TKD, doszedł do wniosków i opracował zestawy ćwiczeń do których inni dochodzili przez wiele lat metodą prób i błędów.
Podobnie jak Ljach, badania koordynacji ruchowej na przykładzie zawodników TKD prowadził Profesor Jerzy Sadowski , Rektor AWF w Białej Podlaskiej, na tej samej uczelni badania sportowych aspektów Taekwon-do, w ramach doktoratu i habilitacji realizował Kol. Zbyszek Bujak. Kolejna praca doktorska napisana przez Kol. Jacka Wąsika odkrywa prawa fizyki rządzące technikami specjalnymi i testami siły. Do tego dorobku należy dodać ponad 400 prac magisterskich związanych z TKD.
Praprzyczyną tego permanentnego dążenia PZTKD do podnoszenia poziomu wiedzy szkoleniowej są wydarzenia, które miały miejsce w 1991 roku w Zakopanem. Podczas zgrupowania reprezentacji TKD, prowadzonego przez trenerów Tadeusza Łobodę i Jerzego Jeduta, tym co się dzieje na sali sportowej podczas „naszych” treningów zainteresował się MISTRZ Ryszard Zieniawa - żywa historia polskiego judo. Reprezentacja judo trenowała przed naszymi zawodnikami. Trener Zieniawa, został po swoich zajęciach na sali i obserwował cały trening Taekwon-do. Następnego dnia „dopadł”, naszych trenerów, dowiedział się co my za jedni „ci” Taekwon-do i rozpoczął serię pytań: Jak badacie, czy zawodnik jest dobry czy zły, jakie stosujecie środki treningowe, metody kontrolingu, wyznaczanie obciążeń. W następnym dniu cała kadra judo obserwowała trening naszych zawodników, potem trener Zieniawa trzymając tarczę na „własnej skórze” badał siłę techniki nożnej wykonanej przez (prawdopodobnie) Bogdana Rudkowskiego. Kolejne dni zgrupowania zostały wykorzystane na spotkania i rozmowy, które dotyczyły prócz wcześniej wymienionych tematów, sposobu analizy walki sportowej, zapisu przebiegu walki (należy pamiętać, że możliwości rejestracji wideo były wtedy sporadyczne), analiza skuteczności technik w walce sportowej, eliminacja technik nieskutecznych. Kontynuacją w/w wydarzenia było szkolenie dla trenerów TKD, które odbyło się trzy lata później w Warszawie. Kolejne działania mające na celu zdobycie fachowej wiedzy i uzyskanie kwalifikacji zawodowych to: 2 letni kurs trenerski organizowany we współpracy z AWF w Gdańsku, który po przedłużeniu rok a potem kolejne 2 lata, pozwolił na zdobycie licencjatu a potem tytułu magistra 20 instruktorom TKD. Jednocześnie uruchomiono w AWF Biała Podlaska dzienne i podyplomowe studia trenerskie Taekwon-do, kończące się uzyskaniem uprawnień zawodowych trenera II klasy. Następny etap to realizacja kursu trenerskiego I klasy i podyplomowych studiów z zakresu odnowy biologicznej. Działania podjęte ponad 20 lat temu zaowocowały tym, że Polsce dysponujemy największą biblioteką fachowych opracowań z zakresu teorii i praktyki Taekwon-do, które zajmują się szeroko rozumianym sportowym aspektem naszej sztuki walki.